Captain Preeti Gupta

Captain Preeti Gupta from Chicago, author of Heroic Women of India.